Bírói Szabályzat

Bírói Szabályzat

Bevezetés

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (továbbiakban Szövetség) létrejöttének és tevékenységének egyetlen célja a magyar sport ju-jitsu fejlesztése, működtetése és nemzetközi szintre emelése. E célok eléréséhez nélkülözhetetlen eszköz és kötelezettség a magas szintű bírói munka, mely feladat megszervezésért a Szövetség Alapszabályának 29. § (5) b) pontja alapján a Bírói Bizottság (továbbiakban BB) felelős.
A BB feladatai:
- irányítja és megszervezi a bíróképzést;
- elkészíti a képzés oktatási anyagát;
- kidolgozza a bírók minősítési rendszerét;
- elvégzi a bírók minősítését
- szervezi a Szövetség által vagy megbízásában szervezett versenyek bíróküldését.
 
A BB feladatainak ellátásához:
- bevon minden egyesületet, tagszervezetet a bírói munkába;
- ezen keresztül az egyesületeken belüli szakmai munkát a sport ju jitsu versenyszámai felé kedvezően befolyásolja, javítja;
- előmozdítja a bírói munka elismertségét, presztízsét;
- gondoskodik a folyamatos bírói utánpótlás neveléséről és mint életpályamodell megismertetéséről;
- nyilvántartást vezet a Szövetség versenyein közreműködő, minősítéssel rendelkező vagy arra pályázó bírókról;
- meghatározza a bírói minősítés rendszerét és elvégzi a bírók vagy jelöltek minősítését;
- megszervezi a bíróképzést és rendszeres továbbképzéseket tart;
- meghatározza a bíróképzés elméleti és gyakorlati anyagát, a bírói előmenetel feltételeit és szempontjait.
A fenti feladatok elvégzéséhez olyan embereket keresünk a bírói szervezetbe, akik példamutató viselkedésükkel, erkölcsi tartásukkal, mintát állítanak minden versenyző, edző és külső szemlélő elé a Sport Ju jitsu szakmai presztízsét illetően.
 

 

1.Bíróképzés

1.1.Delegálás

A bírói munka közös ügy, melyben minden klubnak részt kell vennie, ha sikeresen akarjuk végezni a feladatot. Ezért a Tagszervezetek bírókat delegálnak a bírói csapatba. (Ez kifejezi a Tagszervezetek elkötelezettségét a Szövetség felé, a delegált bírók ezzel fejezik ki elkötelezettségüket a Tagszervezet felé, és ezzel segíthetik az Egyesület saját felkészítő munkáját.) A BB felkéri a Tagszervezetek vezetőit, hogy szolgáltassanak adatokat azokról a tanítványokról, akiket alkalmasnak tartanak a bírói képzésben való részvételre. A jelöltek a Bírói Adatlap (lásd 1. melléklet) kitöltésével regisztrálásra kerülnek a bírói nyilvántartásba és részükre a BB meghívót küld a soron következő Bíróképzőre.
 

1.2.Bírók átvétele a Szakszövetséggé alakulást megelőző időből

Azon a bíróknak az előmenetelét, akik korábban a Szövetség keretein belül bíráskodtak, de nem a JJIF szabályrendszerek szerint, a BB mentesíti a 2.3. pontban felsorolt előmeneteli rendszer elölről történő végig járása alól. Számukra kötelezően előírja a Bíróképzést és az azt követő sikeres bírói vizsgát, majd az ezt követő 3 versenyen kell gyakorlati tudásukból számot adni. A versenyeken a róluk készült minősítő jelentés alapján kerülnek besorolásra az Országos Bíró „C”, „B” vagy „A” szintre. A minősítést követően a szabályzatban foglalt előírások szerint folytathatják bírói munkájukat, tanulmányaikat folytatni.
Ezen pont az alapján 2017. év végéig lehet a Bírói minősítés elindítását kérni.
 

1.3.Nyilvántartás

A BB Bírói Nyilvántartást vezet a JJIF versenyrendszerekben közreműködő Bírói Asszisztensekről, Bírókról és Jelöltekről. A Bírói Nyilvántartás tartalmazza az 1. melléklet adattartamát, valamint a megszerzett minősítéseket, versenyeken történt értékeléseket, illetve számon tartja a továbbképzéseken, oktatásokon való részvételt.
 

1.4.Képzések szervezése

Bírójelöltek, illetve minősítéssel rendelkező bírók számára a BB minden évben Bíróképzést szervez az esetleges szabályváltozások, illetve szabálymagyarázatok frissítésének ismertetésére, az egységes bírói szemlélet kialakítására, valamint a bírók elméleti tudásának minősítésére.
Törekedni kell arra, hogy minden félévbe 1-1 képzés kerüljön megszervezésre igazodva a nemzetközi továbbképzés időpontjához. Minden bírónak, bírói asszisztensnek évi 2 továbbképzésen kell részt vennie!
 

1.5.Bíróképző anyaga

A képzések alkalmával ismertetni kell az esetleges szabálymódosításokat és szabálymagyarázatokat. A bíráskodás fejlesztése érdekében ki kell elemezni az elmúlt időszak tevékenységét és annak hatékonyságát.
Gyakorlati képzés keretein belül gyakorlóversenyeket kell szervezni, valamint közös edzéseket, hogy a bírók személyesen megtapasztaljanak bizonyos szituációkat, melyek segítik a versenyeken való munkájuk fejlődését.

1.6.Edzőképzés

A BB számára kiemelten fontos az edzőkkel való folyamatos párbeszéd és tapasztalatcsere, valamint a bírói szemléletmód ismertetése, ezért BB segíteni kívánja a Szövetség által szervezett Edzőképzéseket a versenyszabályok, illetve a Bíró Asszisztensi munka feladatainak, ismertetésével.
 

2.Bírói minősítés

2.1.A bírói munkáról

A bírókkal szemben számos elvárás fogalmazódott meg. Ennek oka, hogy a megfelelő tárgyi tudás, a megfelelő viselkedés és kinézet biztonságot ad a versenyzők és a nézők számára, ami biztosítja a bírói munka presztízsének mind magasabb elismertetését, így rangot adva a versenyeknek és a sportolóinknak.

2.1.1.A Bírók kinézete, ruházata

A bíró minidig ápolt, tiszta, ruházata tiszta és rendezett. Versenyek alkalmával fehér rövid ujjú inget, sötétszürke, sötétkék vagy fekete nadrágot, sötétszürke, sötétkék vagy fekete zakót, fekete borítású, fehér talpú cipőt hordhat (homogén fekete zokni is megfelelő). Ha cipőt visel, azt kizárólag csak a tatamin használhatja!

2.1.2.A Bírók belső értékei, viselkedése, döntései

A bíró minden megnyilvánulásával, reakciójával, viselkedésével erkölcsi szilárdságot, megbízhatóságot sugároz, a Szövetséget és egyúttal a Bírótársait is képviseli.
A bíró a BB által küldött felkérésekre a megadott határidőig válaszol akkor is, ha nem tud részt venni egy adott versenyen, továbbképzésen, eseményen.
A bíró mindig lelkiismeretes a versenyeken a bíráskodás alatt éppúgy, mint a továbbképzéseken való megjelenésekkel és a Szövetséggel szembeni kommunikáció alkalmával.
A bíró mindig határozott, egyértelmű, jól érthető utasításaival segíti a verseny zavartalan lebonyolítását. Döntése mindig pártatlan, kérésre szakmailag meg tudja indokolni döntéseit, a szabálykönyv alapján.
A bíró nem bíráskodhat saját klubtársa küzdelme alatt, ebben az esetben kéri leváltását az adott mérkőzésről.
A bíró minden körülmények között betartja és betartatja a Versenyszabályokat, és a Technikai Szabálykönyvben foglaltakat a versenyek alkalmával.

2.1.3.Bírók kötelezettségei

Egy bíró aktívnak számít, ha a JJIF által elismert versenyszámok közül egy vagy több versenyszámból bírói minősítéssel rendelkezik és minden évben minimum három verseny bíráskodásában részt vesz.
Minden bírónak vizsgával kell rendelkeznie, melyet évente kell megújítania. Amennyiben a bíró egy évben nem aktív, a vizsgát újra le kell tennie.
Továbbképzéseket évente minimum 2, de szükségesség esetén több alkalommal is szervez a BB. Oktatásokon a bírói előmenetel szerinti szükséges számban részt kell venni, ezek nélkül a bírói vizsga nem tehető le.
 

2.2.A bírói feladatkörök

A bírói stratégiában fontos a folyamatos fejlődés biztosítása. Így ennek a sorrendjében kerültek besorolásra az egyes munkakörök.

2.2.1. Jegyzőkönyvvezető

- Vezeti az eredményeket a Jegyzőkönyvön és a kijelzőn egyaránt az Asztali bíró (TR) utasításai szerint.
- Számlálja a pontokat
- Bemondja a felkészülőket és a páston lévőket.
- Méri az időt.
- Vezeti a sorsolást.
A Bíró Asszisztens a Pástvezető ellenőrzése mellett végzi munkáját.

2.2.2. Oldalbíró (SR)

- Segíti a Mérkőzésvezető munkáját,
- Pontozza a versenyszámot a Mérkőzésvezetővel egy időben.

2.2.3. Mérkőzésvezető (MR)

- Ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát.
- Ellenőrzi a ruházat és a védőfelszerelések szabályosságát.
- Vezeti a mérkőzést.
- Irányítja és utasítja a versenyzőket.
- Betartatja a szabályokat.
- Pontoz.
- Kihirdeti a győztest.

2.2.4. Asztali bíró (TR)

- Diktálja a pontokat és büntetéseket a Jegyzőkönyvvezetőnek.
- Jelzi a Mérkőzésvezetőnek a menetidő lejártát, a leszorítási idő és a sérülés miatti pihenőidő lejártát.

2.2.5. Pástvezető (HR)

- Felelős az adott pást személyzetének munkájáért.
- Minősítésüknek megfelelően beosztja a bírókat az adott mérkőzésekre.
- Értékeli a bírói munkát.

2.2.6. Zsűri (J)

- A Duo System versenyszámban pontozza a versenyszámokat a Mérkőzésvezető utasítása szerint.

2.2.7. Főbíró

- Koordinálja a Bírók beosztását.
- Szükség esetén leváltja bírókat az egyes feladatokról, az adott versenyen.
- Értékeli a Bírók munkáját.
- Eljár a beérkező óvások ügyében.
- Utasítja a szervezőket, ha a versenyen olyan állapotokat tapasztal, amely megbontja a verseny rendjét.
Főbíró munkakört csak az a bíró tölthet be, aki JJIF versenyrendszerekből nemzetközi minősítéssel rendelkezik.
 

2.3.Bírói fokozatok, szintek

A bírói feladatokkal kapcsolatos tanulmányok elkezdésének általános feltételei:
- a 16. életév betöltése,
- a ju jitsu stílus ismerete,
- elkötelezettség a bírói munka irányában,
- a bírói adatlap kitöltése és eljuttatása a BB elnökéhez,
- jelentkezés a BB elnökénél.

A JJIF által használt versenyrendszerekből (Duo System, Fighting System, Ne-waza System) külön-külön kell vizsgázni és minősítést szerezni. Minden vizsga elméleti tesztből és gyakorlati értékelésből (lásd 2. melléklet) áll.

2.3.1. Bírói Asszisztens

Ez az első megszerezhető fokozat a bírói munka során.
Bírói Asszisztensi munka feltételei:
- Alapvizsga letétele a Bírói Asszisztensi feladatkörrel kapcsolatban.
- A Bírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás.
- Bíróképzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal.
- Bírói Szabályzat és Bírói Kézikönyv ismerete.

2.3.2. Nemzeti Bíró „C”

Ez a minősítés a Jegyzőkönyvvezető és az oldalbíró feladatainak ellátására jogosít fel.
Nemzeti Bíró „C” feltételei:
- 1 év Bíró Asszisztensi gyakorlat.
- Versenyeken, Bíró Asszisztensként végzett munka „Jól megfelelt” vagy „Kiváló” minősítése 4 egymást követő alkalommal.
- A Bírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás.
- Sikeres elméleti vizsga az adott JJIF versenyrendszerből (Duo System, Fighting System, Ne-waza System), legalább 80 %-os eredménnyel.
- Bírói Szabályzat és Bírói Kézikönyv ismerete.
- Bírói képzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal.

2.3.3. Nemzeti Bíró „B”

Ez a minősítés a Jegyzőkönyvvezető, az Oldalbíró, a Mérkőzésvezető Bíró és a Zsűri feladatainak ellátására jogosít fel.
Nemzeti Bíró „B” feltételei:
- 1 év Nemzeti Bíró „C” gyakorlat.
- A versenyeken, Nemzeti Bíró „C” beosztásban végzett munka „Jól megfelelt” vagy „Kiváló” minősítése 4 egymást követő alkalommal.
- A Bírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás.
- Sikeres elméleti vizsga az adott JJIF versenyrendszerből (Duo System, Fighting System, Ne-waza System), legalább 80 %-os eredménnyel.
- Bírói Szabályzat és Bírói Kézikönyv ismerete.
- Bírói képzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal.
- 18. életév betöltése és rendelkezik egy ju jitsu stílusból 1. dan fokozattal.

2.3.4. Nemzeti Bíró „A”

Ez a minősítés a Jegyzőkönyvvezető, az Oldalbíró, a Mérkőzésvezető Bíró, a Zsűri és a Pástvezető Bíró feladatainak ellátására jogosít fel.
Nemzeti Bíró „A” feltételei:
- 2 év Országos Bíró „B” gyakorlat.
- A versenyeken, Nemzeti Bíró „B” beosztásban végzett munka „Jól megfelelt” vagy „Kiváló” minősítése 4 egymást követő alkalommal.
- A Bírói munkára való felhívásra megadott határidőig történő reagálás.
- Sikeres elméleti vizsga az adott JJIF versenyrendszerből (Duo System, Fighting System, Ne-waza System), legalább 80 %-os eredménnyel.
- Bírói Szabályzat és Bírói Kézikönyv ismerete.
- Bírói képzéseken való részvétel évente min. 1 alkalommal.
 
Az Nemzeti Bíró „A” minősítéssel rendelkező bíró a BB javaslatára, a Szövetség elnökségének egyetértésével
- megkezdheti nemzetközi bírói tanulmányait, pályafutását.
- sikeres vizsgát követően képviselheti az országot nemzetközi versenyeken,
- nemzetközi minősítést szerzett bíróként köteles részt venni a hazai bírók képzésében.
 

3.Bíróküldés

3.1.Bíróküldés összeállítása

A BB a Szövetség által szervezett versenyekre kijelöli azon bírókat, akik a megfelelő minősítések birtokában közreműködnek a versenyszámok lebonyolításában. A bíróküldésnél a BB figyelembe veszi az aktív bírók minősítését és lakhelyük távolságát a megrendezésre kerülő verseny helyszínétől.
A Szövetség Versenybizottsága vagy a Versenyrendezési Szabályzat (továbbiakban: VRSZ) 19.1.2. pontja alapján versenyrendezési jogot szerzett (a VRSZ 19.4. pontjainak megfelelt) tagszervezet a VRSZ 22.1.3. pontja alapján jelzi a BB-nek az adott verseny megrendezésének tényét és a rendező által igényelt bírói létszámot.
A BB értesítésének a versenyrendezésről való Elnökségi jóváhagyást követően, de legkésőbb az adott verseny megrendezését megelőzően 4 hónappal meg kell történnie. A felkérésnek tartalmaznia kell a megrendezendő versenyszámok, illetve azon belül a korcsoportok összetételét, valamint a versenyhelyszín adottságait.
A tagszervezetek által szervezett gyakorlóversenyek esetében a bírók delegálására való felkérést a versenyt megelőzően 4 hónappal kell eljuttatni a BB-hez.
A BB féléves ciklusokban (adott év 1. félév – 2. félév) felhívást intéz a bírói karnak a megrendezendő versenyek helyszínéről és azok jellegéről. A bírók és bírói asszisztensek kötelesek jelezni a BB felé, hogy mely rendezvényeken tudnak részt venni és melyeken nem!
A visszajelzések alapján a BB elkészíti az adott versenyekre való bíróküldést (lásd 3. melléklet).
 

3.2.Bíróküldés

A Bíróküldésben a BB kijelöli az adott versenyre a Főbírót, valamint a minősítéseknek megfelelően a közreműködő bírókat és bírói asszisztenseket. A Bíróküldés kézhezvételét kötően a versenyen való közreműködéstől visszalépni csak vis maior esetben lehetséges!
A Bíróküldés tartalmazza továbbá az adott verseny helyszínét és időpontját, a megrendezésre kerülő versenyszámokat, valamint a korcsoportokat versenyrendszerenként.
Amennyiben a versenykiírás eltér a Szövetség, valamint a JJIF által használt versenyszabályoktól és kapcsolódó szabályzatoktól azt külön jelezni kell!
 

3.3.Tiszteletdíj

A versenyeken való bíráskodás alkalmával a bírókat tiszteletdíj illeti meg, mely függ a bíró bíráskodásban betöltött pozíciójától és a verseny jellegétől.
A tiszteletdíjnak fedezni kell az utazási és szállásköltségeket ezért a BB az alábbi díjazást javasolja:
Bírói Asszisztens: 5.000 Ft/verseny
Nemzeti Bíró „C”, Nemzeti Bíró „B”: 5-8.000 Ft/ verseny.
Nemzeti Bíró „A”, Nemzetközi Bíró: 10-15.000 Ft/ verseny.